• بنر.jpg

 

شرح وظایف : 

1. برنامه ریزی امور آموزشی موسسه در دوره های کاردانی علمی کاربردی کشاورزی با همکاری واحدهای ذیربط و انجام اقدامات لازم جهت اخذ مجوز اجرای دوره های مذکور از دانشگاه جامع علمی کاربردی

2. انجام امور مربوط به فرآیتد پذیرش دانشجو در رشته های علمی کاربردی کشاورزی

3. نظارت مستمر بر اجرای آیین نامه ها و مقررات برنامه ها و دوره های آموزشی

4. همکاری به منظور ارزشیابی دوره آموزش اجراء شده و در حال اجرا

5. پیگیری امور مربوط به اعتبارات اجرای دوره های علمی کاربردی

6. دریافت آمار پذیرفته شدگان از مراکز آموزش دولتی و غیردولتی و ثبت در جداول آماری و تهیه نمودار و گزارش جهت ارائه به مراجع ذیصلاح

7. دریافت و بررسی بخشنامه های اجرایی  و ابلاغ به مراکز مجری دوره های علمی کاربردی

8. پیگیری موارد خاص آموزشی دانشجویان از قبیل رفع مشکلات مغایرت معدل یا مغایرت سایر مشخصات پذیرفته شدگان از طریق دانشگاه جامع علمی کاربردی

9. نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه های صادره توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی

10. نظارت در بررسی پرونده آموزشی دانش آموختگان مراکز آموزش مجری دوره های علمی کاربردی  و تایید برای صدور و امضاء گواهینامه های موقت آنان توسط مقام مجاز

11. پاسخگویی به دانش آموختگان علمی کاربردی و دانش آموختگان دوره های ویژه کارکنان سنوات قبل جهاد کشاورزی در خصوص دریافت دانشنامه آنها و انجام پیگیری های لازم.

12. انجام ماموریت به مراکز آموزش مجری دوره های آموزشی با صلاحدید مقام مافوق جهت بازدید و نظارت بر عملکرد آموزشی مراکز مربوطه

13. پاسخگویی به استعلام های سایر مراجع و مراکز در خصوص مسائل آموزشی دانشجویان

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0