• بنر.jpg

 

گاهنامه کشاورزان آینده ایران

شماره 1: ویژه­نامه هنرجویان/هنرستانهای کشاورزی 1402-1401

 

یکی از دغدغه های علاقه مندان بخش کشاورزی، توانمندسازی و جوان سازی این بخش است. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در سیاست گذاری ها و برنامه های خود توجه ویژه ای به فعال کردن هنرستان های فنی و حرفه ای و کاردانش کشاورزی در قالب دوره های متوسطه کشاورزی دارد. یکی از طرح های پیش بینی شده برای نیل به این هدف طرح کشاورزان آینده است. معرفی این طرح و روند اجرای مفاد آن در زمینه توسعه کمی و کیفی هنرستانهای کشاورزی وابسته به وزارت جهادکشاورزی در اولین شماره این گاهنامه منتشر خواهد شد.

 

 
6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0