• بنر.jpg

 

شرح وظایف :

1. تهیه پیش نویس شیوه نامه‌ها، دستورالعمل برای نیازسنجی و فرآیندهای اجرایی دوره های ارزشیابی استانداردهای مهارتی خاص بزرگسالان

2. اعلام برنامه های اجرایی دوره های ارزشیابی استانداردهای مهارتی خاص بزرگسالان به مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها بر تاساس فصول سال

3. بررسی نیازهای دوره استانداردهای مهارتی اعلام شده از طرف مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها

4. برنامه‌ریزی، تقویت، پشتیبانی و نظارت بر روند اجرای دوره‌های مهارتی کشاورزی از طریق سامانه سنجش مهارت کشاورزی ویژه داوطلبان بزرگسال

5. ایجاد هماهنگی بین مراکز با شرکت سامانه سامک برای اجرای آزمون های فصلی دوره های استانداردهای مهارتی خاص بزرگسالان

6. نظارت بر اجرای آزمونهای سنجش مهارت از طریق سامانه " سامک "

7. انجام ماموریتهای استانی برای بررسی و تهیه گزارش از فرآیند اجرایی آموزش های استانداردهای مهارتی  در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها

8. عضویت و حضور موثر در جلسات کمیته ها و کارگروه های تخصصی برای بررسی موضوعات مربوط به استانداردهای آموزشی شاخه کاردانش

9. پیگیری مربوط به اصلاح و بازنگری استانداردهای مهارتی موجود و منطبق نمودن آنها با نیاز واقعی داوطلبان و بخشهای مختلف فعالیت ها و تولیدی بخش کشاورزی.

 

6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0