شرح وظایف

 


 

1. برنامه‌ریزی برای تعیین اهداف، سیاستها و راهبردهای توسعه آموزشهای رسمی اعم از متوسطه، عالی، کارکنان و بهره‌برداران کشاورزی و تعیین صلاحیت های حرفه ای با همکاری مراجع ذیربط در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور مبتنی بر آمایش سرزمین

2. توانمند سازي و توسعه منابع انساني با ارتقاء دانش فني ، بينش و مهارت کارکنان وزارت جهاد کشاورزی و فعالان و بهره‌برداران بخش کشاورزی

3. ظرفيت‌سازي براي شكوفايي خلاقيت و نوآوري، رشد كارآفريني و تقويت دانش بومي در بخش کشاورزی

4. تقويت تفكر نظام مند و يكپارچه و مديريت مشاركتي در برنامه ريزي و اجراي آموزش هاي رسمی و کارکنان و بهره‌برداران  

5.   تقويت و نهادينه‌سازي فرهنگ كار، اخلاق حرفه‌اي، روحيه اعتماد به نفس و مسئوليت پذيري افراد ذینفع در بخش

6. برنامه ريزي براي نياز سنجي مستمر آموزش هاي مهارتي و حرفه ای  و عالی بخش كشاورزي بر اساس قانون افزایش بهر وری موضوع ماده 21 بخش كشاورزي

7. راهبري و توسعه آموزش‌هاي مهارتی و حرفه‌ای  برای دانشجویان رشته های کشاورزی بر اساس قانون افزایش بهر وری موضوع ماده 23بخش كشاورزي

8. توسعه فرصت‌هاي آموزشي و ارتقاي توانمندي‌هاي فني و تخصصي شاغلان و متقاضيان كار در بخش كشاورزي

9. همکاری و هماهنگی با مراجع ذیربط به منظور توسعه مشارکت بخش خصوصی در اجرای آموزش‌های رسمی و در راستای اجرایی نمودن اصل 44

10. کمك به تحقق اهداف مندرج در نقشه جامع علمي بخش كشاورزي با تاكيد بر نقشه جامع علمي كشور و نظام مهارت و فناوري

11. كمك به بهبود هرم نيروي انساني بخش كشاورزي برای رفع نيازهاي توسعه اي مبتنی بر آمایش سرزمین در راستای سیاستها، برنامه‌ها و خط مشی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به صلاحیت‌های حرفه‌ای بخش کشاورزی

12. پیش بینی بودجه مورد نیاز برای اجرای برنامه‌های آموزشی و نظارت بر هزینه کرد آنها

13. تدوین برنامه و راهبردهای  برای امور اعضای هئیت علمی و مربیان حرفه‌ای و انجام امور مربوط به ترفیع و ارتقاء آنان

14. حضور موثر در کمیسیون ها و جلسات مختلف برحسب وظایف قانونی و انجام سایر محوله از سوی مقام مافوق

 

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0