شرح وظایف 

 


 

1- وظایف عمده اداره امور اعضای هیات علمی شامل دریافت، بررسی و پیگیری :

- درخواست های ترفیع اعضای هیات علمی آموزشی

- درخواست های ارتقاء اعضای هیات علمی آموزشی

- درخواست های تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی

- امور جذب اعضای هیات علمی جدید

 

2- سایر وظایف :

پیگیری وضعیت رکود علمی اعضا در صورت عدم اخذ ترفیعات استحقاقی

پیگیری تشکیل جلسات مربوط به تخلفات انتظامی اعضای هیات علمی آموزشی

مشارکت در بررسی و ارائه پیشنهادات جدید و اصلاحی در خصوص ضرورت تغییرات لازم در دستورالعملها  و آیین نامه های مربوطه  از جمله دستورالعمل ترفیع و آیین نامه ارتقا، آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی و ....

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0