مدیریت امور آموزشی

 


 

برنامه ریزی برای فعالیت های آموزشی در سطح مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها، به منظور نقش آفرینی موثر برای تعالی بخش کشاورزی، اجرای سیاست ها و برنامه های معاونت آموزشی موسسه برای آموزش های متوسطه روستازادگان و فرزندان کشاورزان و عشایر و عملیاتی نمودن دوره های کارورزی دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاه های کشور در راستای اجرایی شدن ماده 23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و همچنین برنامه ریزی برای نیازسنجی منابع انسانی در آموزش عالی بخش کشاورزی ماده 21 قانون مذکور و هدایت نیروی انسانی تحت پوشش از وظایف مدیریت امورآموزشی در معاونت آموزش موسسه است.

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0