میرجلیلی.jpg

جناب آقای دکتر سیدعباس میرجلیلی

معاون آموزشی 

مرتبه  علمی : دانشیار رشته علوم گیاهی

a.mirgalili@areeo.ac.ir

 

جناب آقای دکتر حسین نیک فرجام 

مدیر امور آموزشی 

nikfarjam66@gmail.com

 

جناب آقای دکتر شهرام مقدس فریمانی 

مدیر امور دانش آموزی و فرهنگی

Shmfarimani@yahoo.com

 


معرفی.jpg

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0