جناب آقای دکتر محسن عابدی

رئیس اداره امور اعضای هیات علمی و مدرسان 

آدرس ایمیل : h.elmi.jahad@gmail.com

آدرس : خیابان آزادی ، بعد از تقاطع نواب ، ساختمان موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی وزارت جهاد کشاورزی، طبقه  4

شماره تماس : 66940764

 

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0