معاونت علمی و فناوری

تلفن: 66940758 
نمابر: 66940760
پست الكترونيك: 

 
 

 
   

 

 معاونت اداری و مالي
 جناب آقای دکتر سیدکریم موسوی
تلفن: 66430445  
نمابر: 66430446 
پست الكترونيك:  skmousavi@gmail.com

 

 
                       

معاونت آموزشي 
جناب آقای دكتر سید عباس میرجلیلی
تلفن: 66940736
نمابر:  66430433

پست الكترونيك:a.mirgalili@areeo.ac.ir

 

 mir.jpg

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0