• بنر.jpg

 

شرح وظایف :

1. تهیه پیش نویس شیوه نامه‌ها، دستورالعمل برای نیازسنجی و فرآیندهای اجرایی رشته های تحصیلی متوسطه کشاورزی شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

2. بررسی درخواست مجوز تاسیس هنرستانهای کشاورزی در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استانها

3. بررسی تخصیص اعتبارت هزینه ای و تملکی هنرستانهای وابسته جهاد کشاورزی

4. بررسی درخواست رشته های جدید کشاورزی در شاخه کاردانش و فنی حرفه ای و همکاری در طراحی و تدوین انها

5. ایجاد ارتباط و تعامل مؤثر با مسئولین متوسطه مراکز و کارشناسان معاونت های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی و اتحادیه و تشکل های کشاورزی در جهت شناخت دقیق نیازهای آموزشی بخش

6. بررسی درخواست‌های وسایل و تجهیزات تملکی آموزشی مراکز برای تکمیل و تجهیز هنرستانهای کشاورزی وابسته

7. عضویت و حضور موثر در جلسات کمیته ها و کارگروه های تخصصی برای بررسی موضوعات مربوط به آموزش های متوسطه کشاورزی شاخه کاردانش و فنی حرفه ای

8. انجام ماموریتهای استانی برای بررسی و تهیه گزارش از فرآیند اجرایی آموزش های متوسطه در هنرستانهای کشاورزی وابسته

9. بررسی قراردادهای برونسپاری اجرای دوره های رشته های کشاورزی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی با اداره های کل آموزش و پرورش استانها

10. پیگیری اصلاح و بازنگری برنامه های درسی کشاورزی شاخه کاردانش و فنی حرفه‌ای موجود و منطبق نمودن محتوای درسی با نیاز واقعی بخش های مختلف تولیدی بخش کشاورزی.

 
6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0