معاونت آموزش

 


 

معاونت آموزشی در راستای ماموریت­ ها و وظایف موسسه آموزش و ترویج کشاورزی و به منظور توسعه و توانمندسازی دانشی و مهارتی سرمایه­ های انسانی بخش کشاورزی و توسعه و ارتقای مهارت های شغلی کشاورزان آینده، برنامه‌ریزی راهبردی آموزش‌های بخش کشاورزی شامل آموزش‌های رسمی متوسطه، کار‌دانش، فنی‌حرفه­ ای و سنجش مهارت، نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی در بخش کشاورزی (موضوع ماده 21 قانون افزایش بهره ­وری)، طرح کارورزی دانشجویان رشته­ های کشاورزی دانشگاه‌های کشور (موضوع ماده 23 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی)، امور فرهنگی و فوق ­برنامه هنرجویان رشته­ های کشاورزی و ارتقای اعضاء هیات علمی و مدرسین و مربیان شاغل در مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان­ها فعالیت می نماید. 

 

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0