• بنر.jpg

 

شرح وظایف :

1- پیگیری  برنامه های نياز سنجي مستمر آموزش‌هاي عالی بخش كشاورزي مبتنی بر آمایش سرزمین در راستای سیاستها، برنامه ها و خط مشی معاونت های اجرایی وزارت جهاد کشاورزی

2- برنامه ریزی  برای مراکز جهت آموزش های مهارتی  کارورزی دانشجویان رشته های کشاورزی اعم از دولتی و خصوصی بر اساس قانون افزایش بهر وری موضوع ماده 23بخش كشاورزي

3- بررسی توانایی تجهیزات و امکانات مراکز دولتی و خصوصی برای اجرای طرح کارورزی دانشجویان رشته های کشاورزی دانشگاههای کشور

4-ایجاد ارتباط موثر با وزارت عتف مبنی بر دریافت اطلاعات ، آمار و گزارش ها و اقدامات مطالعاتی صورت گرفته و طبقه بندی آنها برای پذیرش سالانه دانشجو در رشته های تحصیلی کشاورزی در دانشگاهای کشور  

5- اصلاح فرایند نیاز سنجی جهت جذب دانشجویان رشته های کشاورزی بر اساس نیاز واقعی بخش کشاورزی

6- پیگیری تشکیل  کمیته علمی دبیرخانه ماده 21 و جلسات گروه های تخصصی ده گانه برای بررسی نیازسنجی رشته های تحصیلی کشاورزی دانشکده ها و دانشگاه های کشور

7- جمعبندی سالیانه گزارش نیاز سنجی کمیته های تخصصی و جمعبندی برای ارسال به وزارت علوم تحقیقات و فناوری

8- پیگیری دریافت آمار و اطلاعات مورد نیاز بطور سالیانه برای بررسی و تحلیل وضعیت موجود آموزش عالی بخش کشاورزی و برنامه ریزی برای توسعه کمی و کیفی رشته های کشاورزی

9- پي­گيري تهيه و اجراي طرح­هاي مطالعاتي و پژوهشی  مرتبط با نیازسنجی منابع انسانی و آموزشی آموزش عالی بخش کشاورزی

10- پیگیری برای تهیه سامانه ملی کارورزی متناسب با سیاست های موسسه

11- نظارت بر عملکرد مراکز آموزش از طریق سامانه ملی کارورزی و تائید زیر شاخه های موسسه

12- تهیه و تدوین آئین نامه و مقررات اجرایی دوره های کارورزی دانشجویان و تصویب در مراجع مربوطه و ابلاغ به مراکز مجری

13-ارتباط با دفتر برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی وزارت خانه مذکور به منظور هماهنگی برگزاری دوره های کارورزی دانشجویان رشته های کشاورزی

 
6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0