محتوای آزمون­های ارزشیابی (سنجش مهارت)

 استانداردهای مهارتی رشته­ های کاردانش کشاورزی


تاریخ انتشار 1402/10/05

تاریخ انتشار 1402/10/05

تاریخ انتشار 1402/10/05

تاریخ انتشار 1402/07/17

تاریخ انتشار 1402/07/17

تاریخ انتشار 1402/07/17

تاریخ انتشار 1402/07/17

تاریخ انتشار 1401/09/14
سیستم انتقال هیدرولیک
واکسیسناسیون، تزریقات و کمک های اولیه دام، طیور، زنبورعسل
مراقبت بهداشتی دام، طیور و زنبورعسل

تاریخ انتشار 1401/09/14
کشت کلزا

تاریخ انتشار 1401/09/14
فرآورده های لبنی

تاریخ انتشار 1401/09/14
کشت سیب زمینی
رانندگی دستگاه های کشت مکانیزه

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش مرکبات

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش درخت گلابی

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش درخت سیب

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش درخت به

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش خرما

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش توت فرنگی

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش پسته

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید و پرورش انجیر

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید فرآورده های گوشتی
تکنولوژی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی

تاریخ انتشار 1401/09/14
تکنولوژی تکثیر میگو
تکنولوژی تکثیر ماهیان گرم آبی

تاریخ انتشار 1401/09/15
تولید و پرورش صیفی

تاریخ انتشار 1401/09/14
پرورش و نگهداری گاو شیری

تاریخ انتشار 1401/09/14
تولید سوسیس کالباس و همبرگر

تاریخ انتشار 1401/09/01
ایجاد فضای سبز و پارک سازی

تاریخ انتشار 1401/09/15
کاربر رایانه در علوم کشاورزی

تاریخ انتشار 1402/01/19
کشت گلخانه ای گیاهان جالیزی
بهداشت دام، جایگاه و خوراک دام، طیور و زنبورعسل

تاریخ انتشار 1402/01/19
پرورش درخت ودرختچه های زينتي

تاریخ انتشار 1401/09/15
تولید و پرورش زردآلو
6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0