شرح وظایف

 


 

یکی از رسالت های اساسی در آموزش و تربیت نیروی انسانی از سطوح ابتدایی تا عالی ایجاد شخصیت در افراد جامعه مبتنی بر اطلاعات اخلاقی و معرفتی است که وجود یک واحد سازمانی فرهنگی در هر مجموعه ی آموزشی، ضروری بوده و انسجام در ساختار آن، نظم و محتوا در برنامه های فرهنگی را ایجاد خواهد نمود. مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی، در موسسه آموزش عالی علمی - کاربردی جهاد کشاورزی، به همین منظور در ساختار سازمانی موسسه قرار گرفته که رسالت و وظیفه ی آن برنامه ریزی و نظارت مناسب در اجرای برنامه ها، با توجه به ارزش ها و معیارهای فرهنگی حاکم بر جامعه ی عزیز ایران اسلامی ، می باشد. به همین منظور دو اداره ی امور فرهنگی و فوق برنامه و امور دانشجویی در قالب چهارحوزه ی کاری فرهنگی، تربیت بدنی، مشاوره و راهنمایی و خدمات دانشجویی در زیر مجموعه ی این مدیریت، به عنوان کلید راهی برای تعیین استراتژی های عملی متناسب با برنامه های فرهنگی و دانشجویی ضمن رعایت اهداف و سیاست های موسسه، برای ارتقای سطح بینش و شناخت صحیح و اصولی دانشجویان دوره های علمی کاربردی بخش کشاورزی از مبادی فرهنگ ایرانی اسلامی، خدمت گذاری می نماید. به امید آن که با اتکال به الطاف حضرت حق تعالی و با عزمی راسخ، و نیز فرهنگ سازی مناسب در بخش کشاورزی شاهد پویایی، تکامل و توسعه ی بخش در عرصه های علمی و مهارتی آن باشیم.

 


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0