1. برنامه ریزی برای اجرایی نمودن توسعه آموزشهای رسمی کشاورزی با همکاری مراجع ذیربط در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

2. بررسی نیازسنجی، امکان سنجی، تعیین اولویت‌ها و نوع شاخه‌ها و دوره‌های آموزشی مورد نیاز استانها در زمینه آموزشهای رسمی با هماهنگی مراجع ذیربط

3. برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی مراکز آموزش به منظور تربیت کشاورزان آینده و نیروی ماهر مورد نیاز بخش کشاورزی

4. نظارت بر اجرای آزمون‌های مربوط به استانداردهای مهارتی رسمی ویژه بزرگسالان و هماهنگی جهت صدور گواهینامه‌های مهارت حرفه‌ای

5. تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های آموزشی با همکاری  سازمانها و مراجع ذیربط و ابلاغ آن به مراکز مجری آموزشهای رسمی

6. تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات دریافتی از مراکز و تهیه گزارشهای عملکردی واحدهای آموزشی

7. برنامه‌ریزی و نظارت بر مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی و هدایت امور فوق برنامه

8. تشکیل و عضویت در کمیته‌های اجرایی با همکاری و هماهنگی عوامل درون و برون سازمانی ذیربط به منظور توسعه آموزشهای رسمی

9. تهیه بروشورها، اطلاعیه‌ها و پوسترهای تبلیغاتی در جهت اطلاع رسانی به منظور جذب و پذیرش فراگیران واجد شرایط و علاقه‌مند به تحصیل در رشته‌های کشاورزی

10. پیشنهاد بازنگری محتوای آموزشی رشته های تحصیلی و تهیه و تدوین رشته های جدید با توجه به نیازهای شغلی جامعه و تنوع حرف کشاورزی در راستای تربیت کشاورزان آینده

11. ارائه خدمات مشاوره‌ای به مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور به منظور ارتقای سطح کیفی و توسعه کمی آموزش‌های رسمی

12. شناسایی، بررسی، تعیین نیازها و امکانات آموزشی مراکز آموزش به منظور تخصیص اعتبار مورد نیاز

13. برنامه‌ریزی اجرایی و هماهنگی جهت گردهمایی‌ها و دوره‌های تخصصی

14. تعامل با وزارت آموزش و پرورش در جهت تصحیح فرایند هدایت تحصیلی دانش آموزی

15. بهره گیری از پتانسیل مراکز آموزش جهاد کشاورزی / هنرستانهای کشاورزی / ایستگاه های تحقیقاتی و ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه آموزشهای رسمی کشاورزی. برنامه ریزی برای اجرایی نمودن توسعه آموزش‌های علمی کاربردی  کشاورزی با همکاری مراجع ذیربط در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور

17. برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر اجرای برنامه‌های آموزشی رسمی مراکز آموزش به منظور تربیت کاردان ماهر مورد نیاز بخش کشاورزی براساس توانمندها، اهداف و سیاستهای کلان کشاورزی کشور

18. پیگیری امور مربوط به توسعه مشارکت بخش خصوصی در اجرای آموزش‌های رسمی مهارتی در راستای اجرایی نمودن اصل 44


6.1.10.0
گروه دورانV6.1.10.0